Home arrow ประวัติ
ประวัติชมรมวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประมาณปลายปีพ.ศ.2535ได้มีการรวมตัวกันของนักวิทยุสมัครเล่นภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยขณะนั้นใช้ชื่อกลุ่มว่า กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆระหว่างกลุ่ม ต่อมาทางกลุ่มมองเห็นว่าควรจะทำประโยชน์ให้ทางมหาวิทยาลัยได้บ้าง จึงได้เข้าช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น และได้ร่วมกิจกรรมภายนอกที่มีการขอความร่วมมือเข้ามาด้วย และในปี พ.ศ.2537 ได้มีการทำโครงการเพื่อเสนอฝ่ายกิกรรมนักศึกษา เพื่อจัดตั้งเป็น ชมรมวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชมรมได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่สนใจในกิจการวิทยุสมัครเล่นได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาหาความรู้ต่างๆในกิจการวิทยุสมัครเล่น ตั้งแต่การเตรียมตัวเพื่อไปสอบเป็นนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นความรู้เรื่องสายอากาศต่างๆ สายนำสัญญาณ ฯลฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นจึงได้จัดให้สมาชิกได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยและสโมสรนักศึกษาจัดขึ้นอีกด้วย ซึ่งทางชมรมได้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. ส่งเสริมให้สมาชิกใช้ความถี่ย่านวิทยุสมัครเล่น สร้างสรรค์ความสามัคคี และมิตรภาพ
  2. พัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุแก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป
  3. ฝึกฝนอบรมสมาชิกให้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น ที่มีความรู้ความชำนาญยิ่งขึ้น
  4. เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคม และมหาวิทยาลัย
  5. เสริมสร้างให้สมาชิกใช้วิทยุรับส่งคมนาคม เป็นสื่อสารสาธารณะสำรองยามฉุกเฉิน หรือเกิดภัยพิบัติ
  6. เพิ่มจำนวนสมาชิกให้เป็นพนักงานวิทยุสำรองไว้เพื่อรับใช้ประเทศชาติ
  7. สร้างชื่อเสียงของทางมหาวิทยาลัย และประเทศชาติให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และเป็นที่ยอมรับในกิจการวิทยุสมัครเล่น
  8. ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การค้า การเมือง และศาสนา